Od listopada 2016 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.
Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również z fundacją Serce dla Arytmii promującą wiedzę dla pacjentów i lekarzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowarzyszeniem Pacjentów Serce dla Arytmii.
Żonaty, ma czwórkę dzieci. W wolnym czasie zajmuje się żeglarstwem oraz narciarstwem. Gra również na pianinie i gitarze.
Kierownik Kliniki w Katedrze i Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju
W latach 2012-2014 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, obecnie jest członkiem jego Zarządu Głównego. Przez dwie kolejne kadencje był przewodniczącym Międzynarodowej Grupy Strategicznej ds. Guzów Wątroby u Dzieci – SIOPEL. Obecnie pełni również funkcję prezesa Europejskiej Sekcji Chirurgów Dziecięcych Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).
Zainteresowania naukowe prof. Czauderny obejmują przede wszystkim problem leczenia nowotworów, zwłaszcza guzów wątroby, oraz zastosowania wideochirurgii w chirurgii i onkologii dziecięcej. Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych projektach naukowych jako wykonawca lub ich menedżer.
Jest współautorem podręczników polskich i zagranicznych oraz ponad 180 prac naukowych opublikowanych w najbardziej szanowanych czasopismach na świecie, m.in. New England Journal of Medicine, Lancet Oncology i Journal of Clinical Oncology. Całkowity wpływ jego publikacji wynosi ponad 400, podczas gdy liczba jego cytowań jest bliska 3000. Prowadził liczne krajowe i międzynarodowe kursy z zakresu chirurgii wideo i chirurgii onkologicznej. Regularnie pełnił funkcję recenzenta programów badawczych w Unii Europejskiej ( 7PR, Horyzont 2020).
Polski lekarz specjalizujący się w kardiologii i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, Health Technology Assessment (HTA) i managemencie nauki, pełniący obowiązki prezesa Agencji Badań Medycznych.
Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 roku doktoryzował się w Instytucie Kardiologii na podstawie pracy doktorskiej „Jednoośrodkowe wyniki wieloośrodkowego Rejestru Burz Elektrycznych RECOVERY”.
Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i wystąpień na międzynarodowych kongresach medycznych w zakresie kardiologii, telemedycyny i organizacji ochrony zdrowia.
Pracował w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej w charakterze lekarza oraz dyrektora medycznego.
W 2018 roku został powołany w skład gabinetu politycznego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego jako doradca. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, zarządzanie oraz komercjalizacja badań.
Jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentujący Ministra Zdrowia oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia. Przewodniczący Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz wiceprzewodniczący Rady Społecznej OW Mazowieckiego NFZ. Współpracował z Fundacją i Stowarzyszeniem Serce dla Arytmii.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz metodologii, organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi. Od kwietnia 2008 r. do maja 2019 r. pracownik Ministerstwa Zdrowia odpowiedziany za procesy związane z organizacją konkursów finansowanych ze środków europejskich.
Od września 2018 r. członek zespołu ds. powołania Agencji Badań Medycznych, odpowiedzialny za przygotowanie procesów związanych z wdrożeniami projektów naukowych. Obecnie w Agencji Badań Medycznych kieruje działem odpowiedzialnym za organizację konkursów i późniejsze rozlicznie projektów naukowych.
Dyrektor projektów w PAREXEL, wiodącej firmie z sektora Contract Research Organisations. Odpowiedzialny za zarządzanie globalnymi programami i projektami badawczymi realizowanymi na zlecenie firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Ekspert od zarządzania projektowego certyfikowany przez Project Management Institute. Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami klinicznymi faz II-IV innowacyjnych produktów leczniczych w różnych wskazaniach terapeutycznych. Działacz Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), od roku 2010 członek Zarządu a od 2019 roku Prezes Stowarzyszenia. Współorganizator działań statutowych Stowarzyszenia GCPpl takich jak szkolenia, warsztaty i spotkania branżowe w tym coroczne konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. Koordynator działań prowadzonych przez GCPpl wspólnie z INFARMA i PolCRO na rzecz poprawy przepisów prawnych i warunków prowadzenia badań klinicznych w Polsce. Członek Komitetu Redakcyjnego oraz autor rozdziału poświęconego badaniom klinicznym w pediatrii w podręczniku „Badania Kliniczne” wydanym przez Stowarzyszenie GCPpl. Koordynator Grupy roboczej Stowarzyszenia GCPpl ds. badań klinicznych w pediatrii. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz prelegent na branżowych konferencjach w zakresie badań klinicznych. Z wykształcenia lekarz pediatra i doktor nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor artykułów dotyczących pediatrii oraz badań klinicznych publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach medycznych.
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu, gdzie w 2004 roku uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych. Na początku pracy zawodowej zaangażowana w działalność naukową w Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz na UMK w Toruniu. Od 2003 roku rozpoczęła rozwój kompetencji w obszarze badań klinicznych zaczynając od współpracy z firmą AstraZeneca. Następnie przez 10 lat współwłaściciel firmy CRO Bioscience, którą zarządzała z sukcesem. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Badaniami Klinicznymi na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2015 Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny Bioscience S.A., spółki należącej do Grupy Kapitałowej Neuca S.A. Wieloletni Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) aktywnie współpracujący z Grupą ds. Szkoleń, a od 2017 roku Koordynator Grupy Roboczej ds. Badań Niekomercyjnych.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia i nadzoru nad badaniami klinicznymi produktów leczniczych faz I-IV oraz wyrobów medycznych z różnych dziedzin terapeutycznych. Od wielu lat współpracuje z firmami farmaceutycznymi, biotechnologicznymi, CRO, a także polskim i międzynarodowym środowiskiem naukowym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu ponad 50-cio osobowym zespołem i prowadzeniu licznych szkoleń z dobrej praktyki badań klinicznych. Obecnie zainteresowana rozwojem badań niekomercyjnych w Polsce i budowaniem współpracy globalnej na rzecz poprawy standardów leczenia.
prawnik, od stycznia 2020 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Badań klinicznych - metodologii, organizacji i zarządzania organizowanych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Warszawie ukończonych z wynikiem bardzo dobrym. Ukończyła kurs z zakresu zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).
Członek Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych powołanego przez Ministra Zdrowia. W ciągu ostatnich lat doświadczenie zdobywała w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (starszy specjalista w Wydziale kształcenia lekarzy) oraz Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji (staraszy specjalista w Wydziale Organizacyjno -prawnym), gdzie koordynowała prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1-76).
członek Zarządu Głównego i skarbnik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, sekretarz zespołu ekspertów ds. zaburzeń snu Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP), członek zespołu ekspertów ds. bezsenności Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem (ESRS) oraz członek Zarządu Głównego i sekretarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Od 2003 r. pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w III Klinice Psychiatrycznej, gdzie pełni obecnie funkcję zastępcy Kierownika Kliniki i Kierownika Oddziału. Prowadzi badania naukowe koncentrujące się na metodach leczenia i diagnostycznych schizofrenii, depresji i zaburzeń snu. Obok specjalizacji z psychiatrii odbył szkolenie i uzyskał certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.
Onkolog i specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej. Specjalizuje się w terapii nowotworów wieku dziecięcego. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, od 2014 r. dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, nauczyciel akademicki i kierownik Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, członek Krajowej Rady ds. Onkologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.
Pełni funkcję referencyjnego radioterapeuty w Polsce w zakresie leczenie mięsaków tkanek miękkich u dzieci i jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO) oraz koordynatorem Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych.
Odbył staż kliniczny w Instytucie Gustave Roussy w Paryżu (2003 r.), a także staż kliniczny i naukowy w centrum onkologicznym – MD Anderson w Huston, USA (2006 r.). Jest członkiem European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), Pediatric Radiation Oncology Society (PROS).
W 2018 r. z jego inicjatywy powstał Raport „Straty ekonomiczne i koszty leczenia wybranych ośmiu nowotworów w województwie dolnośląskim w latach 2014-2016. Wnioski dla polityki zdrowotnej." Jako członek Rady Przejrzystości AOTMiT uczestniczył w pracach nad Lung Cancer Unit. Uczestniczył w pracach Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia, który opracował koncepcję Krajowej Sieci Onkologicznej.
W 2018 r. był współautorem m.in.: Donizy P, Pagacz K, Marczuk J, Fendler W, Maciejczyk A, Halon A, Matkowski R, Upregulation of FOXP1 is a new independent unfavorable prognosticator and a specific predictor of lymphatic dissemination in cutaneous melanoma patients. Onco Targets Ther. 2018 Mar 14;11:1413-1422. doi: 10.2147/OTT.S151286. eCollection 201
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, studentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Baletu. Tancerka i solistka, a także kierownik wielu znaczących zespołów baletowych m.in.: Syrena, Sabat, Mazowsze. W 1994 roku wykryto u niej chorobę nowotworową – białaczkę. W 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Ten pionierski w dziejach polskiej medycyny zabieg odbył się w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zabiegu dokonał profesor Jerzy Hołowiecki z zespołem. Jeszcze jako pacjentka została Fundatorem – Założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej.
Mimo wielu obowiązków stara się łączyć pracę w fundacji ze wspieraniem innych organizacji m.in. OFOP-u, PUOP-u czy innych stowarzyszeń pacjenckich. Od kilku lat czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Obywatelskich. Za swoją działalność w 2014 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W rankingu Listy Stu "Pulsu Medycyny" - najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2018 roku znalazła się na 17 miejscu. Była członkiem Rady Społecznej - narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla zdrowia”. Bierze udział w pracach Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej oraz przewodniczyła Zespołowi ds. opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów w Ministerstwie Zdrowia.
nieprzerwanie związany z URPLem od czasu jego powstania. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie o specjalizacji technologia przemysłowa. Doktor nauk o zdrowiu w dziedzinie farmakologii na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2001-2002 pracownik Instytutu Leków w Warszawie. Od 2010 r. członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA), a w latach 2016 - 2019 r. Wiceprzewodniczący tej Rady. Od 2012 r. Koordynator Grupy do Spraw Budżetu i Programu Prac EMA w ramach Rady Zarządzającej. Mentor Emacolex – Grupy Roboczej Prawników Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestniczy w sieci Szefów Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
lekarz kierujący oddziałem, Klinika Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie.
Pro-dziekan II Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2012-2020).
Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (2017-2020), kadencja Prezesa PTN (2020-2023).
Prof. Konrad Rejdak jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizuje się w dziedzinie neurologii. Od początku kariery związany z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, kieruje Katedrą i Kliniką Neurologii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Odbył wiele staży i stypendiów (m.in. Institute of Neurology, University College Londyn w Wielkiej Brytanii), w ramach prestiżowych stypendiów Marie Curie Fellowship i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2013 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.
W swojej pracy zawodowej jako lekarz zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym (stwardnienie rozsiane, padaczka) oraz nerwami obwodowymi (polineuropatie, misatenia gravis).
Posiada bogate doświadczenie kliniczne i akademickie. Jest członkiem wielu towarzystw medycznych w kraju i za granicą. Prowadził wiele projektów międzynarodowych, m.in wspólnie z naukowcami z innych europejskich krajów opracowywał standardy wczesnej diagnostyki chorob otepiennych (EU Joint Action) oraz był kierownikiem grupy badawczej w międzynarodowym konsorcjum tworzącym robota dla chorych z zaburzeniami otępiennymi w ramach grantu Horizon 2020 (RAMCIP). Jest członkiem w grupie Governmental Experts on Dementia przy Komisji Europejskiej, Sekcji Padaczki w European Academy of Neurology oraz Komisji Nauk Neurologicznych, PAN.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych (fazy I, II, III, IV), co wynika również z aktywnej pracy klinicznej i naukowej w szerokim zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń układu nerwowego.
Starszy specjalista ds. badań klinicznych w Agencji Badań Medycznych. Absolwentka Politechniki Łódzkiej z tytułem magistra – inżyniera biotechnologii. W 2016 uzyskała tytuł dr n.med. w zakresie biologii medycznej na Uniwersytecie Medycznych w Łodzi.
W trakcie pracy zawodowej zaangażowana w działalność naukową , związana z koordynacji grantów medycznych oraz pisaniem publikacji naukowych .Posiada doświadczenie w koordynowaniu badań klinicznych. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Metodologii badań klinicznym na WUM.
Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019-21.Ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1983 roku. Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. W 2008 roku uzyskał tytuł profesora medycyny. Od roku 2010 kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej. W latach 2004-9 Przewodniczący Sekcji Kardiologii Inwazyjnej i Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Członek i Sekretarz Zarządu Głównego PTK: 2009-13. Prezes-Elekt PTK: 2017-19. Chairman. Fellowship Committee of the European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) of the European Society of Cardiology (ESC): 2014-16. Chaiman, Valve for Life Initiative Committee EAPCI: 2016-18. Główne zainteresowania zawodowe i praca naukowa: przezskórne interwencje wieńcowe, angioplastyka tętnic szyjnych i nerkowych, ablacja przegrody międzykomorowej u pacjentów z kardiomiopatią przerostową zawężającą, przezskórna implantacja zastawki aortalnej (TAVI), przezskórne zabiegi naprawcze zastawki mitralnej, inwazyjne leczenie opornego nadciśnienia tętniczego. Laureat nagród naukowych PTK w latach: 1995, 2001, 2006, 2009, 2012, 2016.

Informacje o prelegentach mogą ulegać zmianom i będą uzupełniane na bieżąco.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję